โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4002

The Project of Development of Student's Mathematics Higher-Order Thinking at North East of Thailand

Faculty of Education, Khon Kaen University, Mitraparp High Way, Muang District, Khon Kaen 40002

Tel/Fax: +6643203165 , 094-5121034
E-mail: hotmath.project@gmail.com

 WEB Site :

  •  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
  •  ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
  •  โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ
  •  สมาคมคณิตศาสตรศึกษา

  •  Facebook :

  • สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
  • โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ