ภาพกิจกรรม

Read more

ที่มา : โครงการพัฒนาการคิดพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 9


     เมื่อวันที่ 6 - 8 เมษายน 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 9 (The 9th National Open Class) ภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในโครงการการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ณ คณะศึกษาศาสตร์ และ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     โดยได้รับเกียรติประธานและแขกในพิธีเปิด นำโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ สภาการศึกษา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายและรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็นต้น

    กิจกรรมเปิดชั้นเรียนเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็น และสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู โดยในปีนี้ประกอบกิจกรรมด้วย

  - การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก Prof. Yasuhiro Hozomizu มหาวิทยาลัยทสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น และครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการฯ
  - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษาอย่างไรให้ล้มเหลว” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  - การบรรยายพิเศษ เรื่อง Developing Children Who Learn Mathematics for Themselves through Journal Writing: A method to step up from Open Approach to Problem Solving Approach โดย Prof. Dr. Masami ISODA ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
  - การบรรยายพิเศษเพื่อให้แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

    การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียน ที่ครั้งนี้จะเน้นการวิเคราะห์รายละเอียดหนังสือเรียนเพื่อศึกษากันเป็นรายหัวข้อหรือที่เรียกว่าการทำ Topic Study ในแต่ละชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวนมากกว่า 800 คน

    โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ขยายผลจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ครอบคลุมทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 4 จังหวัดในภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 45 เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในโครงการ 60 โรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายทางภาคใต้ 5 โรงเรียน และเมื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดให้สถาบันเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนี้ ในช่วงรอยต่อระหว่างปี 2557 - 2558 และได้สนับสนุนให้สถาบันดูแลและดำเนินการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน จำนวน 2 จังหวัด 2 เขตพื้นที่การศึกษา มีโรงเรียนในโครงการจำนวน 30 โรงเรียน

    ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทางโครงการได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการอำนวยการโครงการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทางการศึกษา การอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตามนิเทศโรงเรียนในโครงการฯ การจัดค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินแนวใหม่ (Assess Today) ภายใต้โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of North-Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา การเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) การเดินทางเข้าร่วมการประชุม APEC-Tsukuba ณ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการติดตั้งสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ


ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ สภาการศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น


นายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น