กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open Class) ครั้งที่ 11

 ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


• ผลแบบสอบถามการเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 (ข้อที่ 1) •

• ผลแบบสอบถามการเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 (ข้อที่ 2) •

• ผลแบบสอบถามการเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 (ข้อที่ 3) •

   *ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 094-5121034