ยินดีต้อนรับ

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
Thumbnail Placeholder

ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้านการคิดทางคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Read More »

Thumbnail Placeholder

คณิตศาสตร์คิดขั้นสูง สร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามรอยพ่อ ร.๙ การสัมภาษณ์ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ร.๙" ของกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Read More »

Thumbnail Placeholder

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

Read More »

Thumbnail Placeholder

คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดทำหนังสือเรียน (ฉบับใหม่) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read More »


     โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 » ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม “2017 Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science & Technology Education (SAARMSTE)”

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศเวียดนาม

 » มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ICER 2016 ครั้งที่ 9 และAPEC KhonKaen ครั้งที่ 11

 » การอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ มอบทุนสนับสนุนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 » ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม ISMEI ณ SEAMEO Regional Centre, Indonesia

 » การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในโรงเรียน โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ วันที่ 28-30 ตุลาคม 2559

 » เลขานุการรัฐมนตรี ศธ.ไฟเขียว ม.ขอนแก่น พัฒนาครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

 » การประชุมวิชาการประจำปี 2559 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report ในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32

 » คณะศึกษาศาสตร์ มข. และ Bowling Green State University สหรัฐอเมริกา ให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 » กิจกรรม Special Workshop for Developing Mathematics Textbooks โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

 » มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ่อผุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จับมือญี่ปุ่นหนุนนวัตกรรมพัฒนาครูไทยสู่ CLMV

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน

 » การบรรยายพิเศษและการหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดย University of Tsukuba และ National Institute for Educational Policy Research ประเทศญี่ปุ่น

 » สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาได้รับทุนนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี

 » มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 » สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง

 » การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

 » กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูในโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

 » การประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

 » การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

 » คณะกรรมาธิการ สนช. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

 » โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 » การเดินทางไปศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2558

 » การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจับมือ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน

 » คณะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และ วิธีการแบบเปิด

 » การประชุม และสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนใน โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั่งที่ 9 (The 9th National Open Class) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”

 » การประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 8 ICER 2015

 » แถลงข่าว การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ) ที่อาคารศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนารูโตะเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 » การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21"

 » คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เข้าร่วมการประชุม 13th HICE ที่ Hawaii, USA

 » ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การศึกษาชั้นเรียนระดับโลก

 » สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 » สมาคมคณิตศาสตรศึกษา(TSMed) จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2

 » โปรแกรม dBookPro เวอร์ชั่นภาษาไทย ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

 » Pattern Blocks และ หนังสือเรียน

 »Read More«

Download เอกสารทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Download แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ปีการศึกษา 2558

Download เอกสารรายการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ และรายละเอียดในการดำเนินงาน

Downloadเอกสารรายการชุดสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่าย

Download เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในโครงการฯ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557

Download เอกสารประกอบงาน ICER 2014 & APEC-Khon Kaen International Symposium 2014

Download เอกสารหลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับการเตรียมบทความต้นฉบับ วารสาร JSN Journal

Download ใบโฆษณา Pattern blocks

Download THE BETTER LIFE #2

Download สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ