ข่าวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 • Thumbnail Placeholder

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class) ระดับชาติครั้งที่11 เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  บทสัมภาษณ์ “จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย คำตอบอยู่ที่...ห้องเรียน” โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้านการคิดทางคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณิตศาสตร์คิดขั้นสูง สร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามรอยพ่อ ร.๙ การสัมภาษณ์ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ร.๙"


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม "(SAARMSTE)"

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดทำหนังสือเรียน (ฉบับใหม่) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศเวียดนาม

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ICER 2016 ครั้งที่ 9 และAPEC KhonKaen ครั้งที่ 11

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ มอบทุนสนับสนุนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม ISMEI ณ SEAMEO Regional Centre

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในโรงเรียน โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  เลขานุการรัฐมนตรี ศธ.ไฟเขียว ม.ขอนแก่น พัฒนาครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การประชุมวิชาการประจำปี 2559 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report ในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณะศึกษาศาสตร์ มข. และ Bowling Green State University สหรัฐอเมริกา ให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  กิจกรรม Special Workshop for Developing Mathematics Textbooks โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ่อผุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จับมือญี่ปุ่นหนุนนวัตกรรมพัฒนาครูไทยสู่ CLMV

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การบรรยายพิเศษและการหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดย University of Tsukuba และ National Institute for Educational Policy Research

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาได้รับทุนนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 10 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูในโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนฯ


  Read More...