วีดิทัศน์เผยแพร่


 • Thumbnail Placeholder

  ข่าว ศึกษาศาสตร์เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่11 พัฒนาครูคณิตศาสตร์อย่างมืออาชีพ

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  Hilight ชั้นเรียนป. 2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฏร์สงเคราะห์) ชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  Lesson Study and Open Approach : Tools to transform Teacher Education for future Teachers

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  เปิดความคิดเปิดใจสู่มิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
  วันที่ 31 มีนาคม 2557 ภาคเช้า


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
  วันที่ 31 มีนาคม 2557 ภาคบ่าย


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
  วันที่ 1 เมษายน 2557 ภาคเช้า

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
  วันที่ 1 เมษายน 2557 ภาคบ่าย

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  วาระประเทศไทย ปี 2


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  แนวทางและนโยบายสร้างครูยุคใหม่ ตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบัน

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  KU Bookish อีกก้าวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับคนรักการอ่าน

  Read More...