โรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์

โรงเรียนสนามบิน

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

- ราการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

- Download เอกสารรายการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงฯ และรายละเอียดในการดำเนินงาน